فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 1

مرداد و شهریور 1398

در این شماره میخوانید :

 • آینده مستمری بگیران از نظر زمان کارکردو میزان دریافت حق بازنشستگی
 • گزارش انجمن ژنو از علل کم بیمگی در اقتصادهای بالغ و راه های درمان آن
 • گزارش فنآوری بیمه در سه ماهه دوم 2019
 • تمرکز مدیران عامل بر مهارت افزایی کارکنان و بهبود نوآوری و اعتماد
 • چشم انداز فنآوری بیمه برای سال 2019
 • چشم انداز تنظیم مقررات بیمه و فن آوری
 • چشم انداز سالانه سوئیسری از صنعت بیمه و بیمه اتکائی خاورمیانه و پاکستان
 • سرمایه جایگزین میتواند زنجیره ارزش سنتی را کنار بگذارد
 • اصالحات استانداردهای IFRS17 ،بیدارباشی برای بیمه گران
 • شخصیت برجسته علمی
 • معرفی تازه ترینهای بیمه

 

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها
  پژوهشکده بیمه
  V5.6.0.0